Kasutustingimused

Saidi nicola.top kasutusleping

Kasutusleping ✔️ SEO ENESEABISTAJA| NICOLA.TOP

Peterburis 7. juunil 2018. a

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolev kasutusleping (edaspidi leping) kehtib saidi „✔️ SEO ABIKAS | NICOLA.TOP", mis asub aadressil https://nicola.top ja kõigile asjakohastele veebisaitidele, mis on lingitud veebisaidi aadressiga nicola.top.

1.2. Veebileht «✔️ SEO ABILINE | NICOLA.TOP" (edaspidi sait) on autori omand.

1.3. See leping reguleerib saidi administratsiooni vahelisi suhteid "✔️ SEO HELPER | NICOLA.TOP" (edaspidi saidi administratsioon) ja selle saidi kasutaja.

1.4. Saidi administratsioon jätab endale õiguse muuta, lisada või eemaldada käesoleva lepingu klausleid igal ajal ilma kasutajat teavitamata.

1.5. Saidi jätkuv kasutamine kasutaja poolt tähendab Lepingu ja selles lepingus tehtud muudatustega nõustumist.

1.6. Kasutaja vastutab isiklikult selle lepingu muudatuste kontrollimise eest.

2. TERMINITE MÕISTED

2.1. Järgmistel mõistetel on käesoleva lepingu tähenduses järgmine tähendus:

2.1.1 "✔️ SEO ABILINE | NICOLA.TOP" on sait, mis asub Interneti-ressursi ja sellega seotud teenuste kaudu toimiva teabesaidi domeeninime nicola.top peal.

2.1.2. Sait, mis sisaldab teavet ülevaatamiseks.

2.1.3. Saidi administreerimine – saidi haldamiseks volitatud töötajad, kes tegutsevad organisatsiooni nime nimel.

2.1.4. Veebilehe kasutaja ✔️ SEO ABILINE | NICOLA.TOP (edaspidi & Kasutaja) on isik, kellel on Interneti kaudu juurdepääs saidile ja kes kasutab saiti.

2.1.5. Saidi sisu (edaspidi sisu) – intellektuaalse tegevuse kaitstud tulemused, sealhulgas kirjandusteoste tekstid, nende pealkirjad, eessõnad, annotatsioonid, artiklid, illustratsioonid, kaaned, muusikateosed tekstiga või ilma, graafilised, tekstilised, fotograafilised, tuletised, komposiit- ja muud tööd, kasutajaliidesed, visuaalsed liidesed, kaubamärkide nimed, logod, arvutiprogrammid, andmebaasid, samuti selle saidi osaks oleva sisu kujundus, struktuur, valik, koordineerimine, välimus, üldine stiil ja paigutus ning muud saidil sisalduv intellektuaalomand koos ja/või eraldi ✔️ SEO ABILINE | NICOLA.TOP.

3. LEPINGU eseme

3.1. Selle lepingu eesmärk on võimaldada Kasutajale juurdepääs saidil sisalduvale teabele ja pakutavatele teenustele.

3.1.1. Veebileht ✔️ SEO ABILINE | NICOLA.TOP pakub Kasutajale järgmist tüüpi teenuseid (teenuseid):

tasuta juurdepääs elektroonilisele sisule koos õigusega sisu vaadata;
juurdepääs saidi otsingu- ja navigeerimistööriistadele;
Kasutajale võimaluse pakkumine postitada sõnumeid, kommentaare, Kasutajate arvustusi, hinnata saidi sisu;
saidi lehtedel rakendatud muud tüüpi teenused (teenused).

3.1.2. See leping hõlmab kõiki saidi praegu olemasolevaid (tegelikult toimivaid) teenuseid (teenuseid), samuti mis tahes hilisemaid muudatusi ja lisateenuseid (teenuseid), mis ilmuvad tulevikus.

3.2. Juurdepääs saidile on tasuta.

3.3. Käesolev leping on avalik pakkumine. Saidile sisenedes loetakse, et kasutaja on käesoleva lepinguga ühinenud.

3.4. Saidi materjalide ja teenuste kasutamist reguleerivad Vene Föderatsiooni kehtivad õigusaktid

4. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. Saidi administratsioonil on õigus:

4.1.1. Muutke saidi kasutamise reegleid ja muutke selle saidi sisu. Muudatused jõustuvad Lepingu uue versiooni saidil avaldamise hetkest.

4.1.2. Piirata juurdepääsu saidile, kui kasutaja rikub käesoleva lepingu tingimusi.

4.1.3. Muutke saidi kasutamise juurdepääsu võimaldamise eest võetavat maksesummat. Kulude muutus ei kehti kasutajatele, kes on maksesumma muutmise ajaks registreerunud, välja arvatud juhul, kui saidi administratsioon on teisiti ette näinud.

4.2. Kasutajal on õigus:

4.2.1. Juurdepääs saidi kasutamiseks pärast registreerimisnõuete täitmist.

4.2.2. Kasutage kõiki saidil saadaolevaid teenuseid ja saidil pakutavat teavet.

4.2.3. Esitage küsimusi, mis on seotud saidi jaotistes olevate teenuste ja teabega.

4.2.4. Kasutage saiti ainult lepingus sätestatud eesmärkidel ja viisil ning see pole Vene Föderatsiooni õigusaktidega keelatud.

4.3. Saidi kasutaja kohustub:

4.3.1. Esitage saidi administratsiooni nõudmisel täiendavat teavet, mis on otseselt seotud pakutavate teenustega, ja teavet sellel saidil.

4.3.2. Järgige saidi kasutamisel autorite ja teiste autoriõiguste valdajate varalisi ja mittevaralisi õigusi.

4.3.3. Ärge võtke meetmeid, mida võib pidada saidi normaalset tööd häirivaks.

4.3.4. Ärge levitage saidi kaudu konfidentsiaalset ja Vene Föderatsiooni õigusaktidega kaitstud teavet üksikisikute või juriidiliste isikute kohta.

4.3.5. Vältige toiminguid, mis võivad rikkuda Vene Föderatsiooni õigusaktidega kaitstud teabe konfidentsiaalsust.

4.3.6. Ärge kasutage saiti reklaami iseloomuga teabe levitamiseks, välja arvatud saidi administratsiooni nõusolekul.

4.3.7. Ärge kasutage veebipoe veebisaidi teenuseid järgmistel eesmärkidel:

4.3.7. 1. ebaseadusliku sisu üleslaadimine, mis rikub kolmandate isikute õigusi; propageerib vägivalda, julmust, vihkamist ja (või) diskrimineerimist rassilisel, rahvuslikul, seksuaalsel, usulisel, sotsiaalsel alusel; sisaldab valeandmeid ja (või) solvanguid konkreetsete isikute, organisatsioonide, ametiasutuste suhtes.

4.3.7. 2. õhutamine õigusvastaste tegude sooritamisele, samuti abistamine isikutele, kelle tegevus on suunatud Vene Föderatsiooni territooriumil kehtivate piirangute ja keeldude rikkumisele.

4.3.7. 3. alaealiste õiguste rikkumine ja (või) nende kahjustamine mis tahes kujul.

4.3.7. 4. vähemuste õiguste rikkumine.

4.3.7. 5. enda esindamine teise isiku või organisatsiooni ja (või) kogukonna esindaja nimel ilma piisavate õigusteta, sealhulgas selle saidi töötajate jaoks.

4.3.7. 6. saidile postitatud mis tahes teenuse või teabe omaduste ja omaduste vale esitamine.

4.3.7. 7. teenuste ja teabe ebakorrektne võrdlemine, samuti negatiivse suhtumise kujundamine teatud teenuseid (mitte)kasutavatesse isikutesse või selliste isikute hukkamõistmine.

4.4. Kasutajal on keelatud:

4.4.1. Kasutage saidi sisule juurdepääsuks, selle hankimiseks, kopeerimiseks või jälgimiseks mis tahes seadmeid, programme, protseduure, algoritme ja meetodeid, automaatseid seadmeid või samaväärseid käsitsi protsesse ✔️ SEO ABILINE | NICOLA.TOP;

4.4.2. häirida saidi nõuetekohast toimimist;

4.4.3. Minge igal viisil mööda saidi navigeerimisstruktuurist, et hankida või püüda hankida teavet, dokumente või materjale mis tahes viisil, mida selle saidi teenused ei paku;

4.4.4. Volitamata juurdepääs saidi funktsioonidele, muudele selle saidiga seotud süsteemidele või võrkudele, samuti saidil pakutavatele teenustele;

4.4.4. Rikkuda saidi või saidiga seotud mis tahes võrgu turva- või autentimissüsteemi.

4.4.5. Tehke pöördotsing, jälgige või proovige jälgida mis tahes teavet mis tahes teise saidi kasutaja kohta.

4.4.6. Kasutage saiti ja selle sisu mis tahes eesmärgil, mis on Vene Föderatsiooni seadustega keelatud, samuti õhutage üles igasugune ebaseaduslik tegevus või muu tegevus, mis rikub saidi autori või teiste isikute õigusi.

5. SAIDI KASUTAMINE SEO SELPH ABILINE: ALEKSEEV NIKOLAY

5.1. Saidi ja saidil sisalduva sisu omab ja haldab saidi administratsioon.

5.2. Saidi sisu ei tohi mingil viisil kopeerida, avaldada, reprodutseerida, edastada ega levitada ega postitada ülemaailmsesse Internetti ilma saidi administratsiooni eelneva kirjaliku nõusolekuta.

5.3. Saidi sisu on kaitstud autoriõiguse, kaubamärgiseaduse, aga ka muude intellektuaalomandiga seotud õiguste ja kõlvatu konkurentsi seadusega.

5.4. Saidil pakutavate teenuste ostmiseks võib olla vajalik kasutajakonto loomine.

5.5. Kasutaja vastutab isiklikult kontoteabe, sealhulgas parooli konfidentsiaalsuse säilitamise eest, samuti eranditult kõigi Konto kasutaja nimel tehtavate toimingute eest.

5.6. Kasutaja peab viivitamatult teavitama saidi administratsiooni oma konto või parooli volitamata kasutamisest või muust turvasüsteemi rikkumisest.

5.7. Saidi administratsioonil on õigus kasutaja konto ühepoolselt tühistada, kui seda ei ole kasutatud rohkem kui mitu järjestikust kalendrikuud ilma kasutajat teavitamata.

5.7. See leping kehtib kõigi saidil pakutavate teenuste ja teabe osutamise täiendavate tingimuste ja tingimuste kohta.

5.8. Saidile postitatud teavet ei tohiks tõlgendada käesoleva lepingu muudatusena.

5.9. Saidi administratsioonil on õigus igal ajal ilma kasutajat ette teatamata teha muudatusi saidil pakutavate teenuste loendis ja (või) nende teenuste rakendamise ja (või) saidi pakutavate teenuste hindades.

5.10. Käesoleva lepingu punktis 5.10.1 nimetatud dokumendid reguleerivad vastavas osas ja kehtivad saidi kasutamise kohta Kasutaja poolt. See leping sisaldab järgmisi dokumente:

5.10.1. Privaatsuspoliitika;
5.11. Kõik punktis 5.10 loetletud dokumendid. seda lepingut võidakse uuendada. Muudatused jõustuvad nende saidil avaldamise hetkest.

6. VASTUTUS

6.1. Saidi administratsioon ei hüvita kahjusid, mis kasutajal võivad tekkida käesoleva lepingu mis tahes sätte tahtliku või hoolimatu rikkumise korral, samuti teise kasutaja teabele volitamata juurdepääsu tõttu.

6.2. Saidi administratsioon ei vastuta:

6.2.1. Vääramatu jõu tõttu tekkinud viivitused või tõrked tehingu sooritamisel, samuti kõik telekommunikatsiooni-, arvuti-, elektri- ja muude seotud süsteemide talitlushäired.

6.2.2. Ülekandesüsteemide, pankade, maksesüsteemide toimingud ja nende tööga seotud viivitused.

6.2.3. Saidi nõuetekohane toimimine, kui Kasutajal ei ole selle kasutamiseks vajalikke tehnilisi vahendeid ning ta ei võta ka kohustusi kasutajatele selliseid vahendeid pakkuda.

7. KASUTAJALEPINGU TINGIMUSTE RIKKUMINE

7.1. Saidi administratsioonil on õigus avaldada kogu selle saidi kasutaja kohta kogutud teave, kui avaldamine on vajalik seoses saidi väärkasutusega seotud uurimise või kaebusega või tuvastada (identifitseerida) kasutaja, kes võib õigusi rikkuda või sekkuda. saidi administratsiooni või teiste saidi kasutajate õigused.

7.2. Saidi administratsioonil on õigus avaldada kasutaja kohta igasugust teavet, mida ta peab vajalikuks kehtivate õigusaktide sätete või kohtuotsuste järgimiseks, käesoleva lepingu tingimuste täitmise tagamiseks, organisatsiooni nime õiguste või turvalisuse kaitsmiseks. , Kasutajad.

7.3. Saidi administratsioonil on õigus avaldada teavet kasutaja kohta, kui Vene Föderatsiooni kehtivad õigusaktid nõuavad või lubavad sellist avaldamist.

7.4. Saidi administratsioonil on õigus ilma kasutajat ette teatamata lõpetada ja (või) blokeerida juurdepääs saidile, kui kasutaja on rikkunud käesolevat lepingut või muudes dokumentides sisalduvaid saidi kasutustingimusi, samuti juhul, kui saidi lõpetamise või tehnilise rikke või probleemi tõttu.

7.5. Saidi administratsioon ei vastuta kasutaja ega kolmandate isikute ees saidile juurdepääsu lõpetamise eest, kui kasutaja rikub käesoleva lepingu või muu saidi kasutustingimusi sisaldava dokumendi sätteid.

8. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

8.1. Käesoleva Lepingu Poolte vaheliste erimeelsuste või vaidluste korral on kohtusse pöördumise eelduseks nõude esitamine (kirjalik ettepanek vaidluse vabatahtlikuks lahendamiseks).

8.2. Pretensiooni saaja teatab pretensiooni läbivaatamise tulemustest nõude esitajale kirjalikult 30 kalendripäeva jooksul selle kättesaamise päevast.

8.3. Kui vaidlust ei ole võimalik vabatahtlikult lahendada, on igal poolel õigus pöörduda kohtusse oma õiguste kaitseks, mis on talle antud Vene Föderatsiooni kehtivate õigusaktidega.

8.4. Kõik pretensioonid saidi kasutustingimuste kohta tuleb esitada nõude aluse tekkimisele järgneva perioodi jooksul, välja arvatud seadusega kaitstud saidi materjalide autoriõiguste kaitse. Selle punkti rikkumise korral aegub iga nõue või hagi põhjus.

9. LISATINGIMUSED

9.1. Saidi administratsioon ei võta vastu kasutajalt vastupakkumisi seoses selle kasutajalepingu muudatustega.

9.2. Saidile postitatud kasutajate ülevaated ei ole konfidentsiaalne teave ja saidi administratsioon võib neid piiranguteta kasutada.

9.3. Artiklite täielik kopeerimine on lubatud ainult selle ajaveebi autori kirjalikul loal. Kui kasutate selle saidi sisu, lisage kindlasti indekseerimiseks avatud artikli vastulink.

Allpool on jaotised lisateabega saidi kohta ✔️ SEO ABILINE | NICOLA.TOP:

Saidi materjalide kasutamine

Privaatsuspoliitika

Küpsiste poliitika

Saidi kaart

Kontaktid

Kõik saidikategooriad:

Kõik saidisildid:

Vahemälu, Vahemälu, vahemällu salvestamine, Vahemällu salvestamise seadistamine, css, CSS-i optimeerimine, CSS-kood, html css, Debian, Debiani süsteemid, Linux debian, Debiani seadistamine, Debiani installimine, gzip pakkimine, gzip, htaccess, .htaccess fail, htaccessi seaded, HTML, HTML optimeerimine, JavaScript, JS optimeerimine, metasildid, Suuna ümber 301, Ümbersuunamine, Edastamine, robotid txt, Robotite txt-fail, SEM, SEO, SEO analüüs, SEO optimeerimine, SEO vead, SEO veebisaidi reklaamimine, SEO artiklid, SEO tasuta, Saidikaart, SSL-sertifikaat, WordPress, XML saidikaart, Saidi haldus, Serveri administreerimine, Veebisaidi liikluse analüüs, Veebisaidi analüüs, Veebiarendus, Veebikujundus, Välised lingid, Pahavara, Veebiliidese disain, koduserver, Tulu saidil, Veebisaidi kaitse, Saidi indekseerimine, Interneti-turundus, Tehisintellekt, Uuring, Kuidas veebisaiti teha, Saidi kaart, küberturvalisus, Märksõnad, Saidi sisu, Kasutu sisu, Veebisaidi rikkumised, Saidi sisu optimeerimine, Saidi optimeerimine, Saidi uuesti linkimine, Taasoptimeerimine, Käitumuslikud tegurid, Saidi positsioonid, Veebisaidi probleemid, Veebisaidi reklaamimine, Saidi järjestus, Saidi semantiline tuum, Serveri loomine, Spämm, Lingid, Saidi struktuur, WordPressi õppetunnid, Veebisaidi haavatavused, Veebisaidi järjestuse tegurid, Otsingumootor filtreerib Google'i ja Yandexi, Veebisaidi hostimine, Veebisaidi kasutatavus, AI, ChatGPT-4, ChatGPT 3.5, ChatGPT, Närvivõrgud, Küsib ChatGPT-d, Avage AI, Artikli struktuur, Teksti struktuur, Veebilehe tekst, Artikli tekst, WordPressi pistikprogrammid, Wordpressi seadistamine, Wordpressi optimeerimine, Veebisaidi sisu, Saidi sisu, Saidi täitmine sisuga, Kuidas artiklit kirjutada, veebidisain ux ui, Kuidas kodus serverit teha, Hosting paneel, Wordpressi turvalisus, Wordpressi vead, Wordpressi kriitiline viga.

Värskendatud 28. aprillil 2023