Қолдану ережелері

nicola.top сайтының пайдаланушы келісімі

Пайдаланушы келісімі ✔️ SEO SELF HELPER| NICOLA.TOP

Санкт-Петербург 2018 жылғы 7 маусым

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. Осы Пайдаланушы келісімі (бұдан әрі – Келісім) «✔️ SEO HELPER | NICOLA.TOP" https://nicola.top мекенжайында орналасқан және nicola.top веб-сайт мекенжайына сілтеме жасалған барлық қатысты веб-сайттарға.

1.2. Веб-сайт «✔️ SEO HELPER | NICOLA.TOP» (бұдан әрі Сайт) автордың меншігі болып табылады.

1.3. Осы Келісім Сайт әкімшілігінің арасындағы қарым-қатынасты реттейді "✔️ SEO HELPER | NICOLA.TOP» (бұдан әрі Сайт әкімшілігі) және осы Сайттың Пайдаланушысы.

1.4. Сайт әкімшілігі кез келген уақытта Пайдаланушыны ескертпестен осы Келісімнің тармақтарын өзгертуге, қосуға немесе алып тастауға құқылы.

1.5. Пайдаланушының Сайтты одан әрі пайдалануы Шартты және осы Келісімге енгізілген өзгерістерді қабылдауды білдіреді.

1.6. Пайдаланушы осы Келісімшарттағы өзгерістерді тексеруге дербес жауапты.

2. ТЕРМИНДЕРДІҢ АНЫҚТАМАЛАРЫ

2.1. Осы Келісімнің мақсаттары үшін келесі терминдердің мынадай мағыналары бар:

2.1.1 "✔️ SEO HELPER | NICOLA.TOP» — интернет-ресурс және оған қатысты қызметтер арқылы жұмыс істейтін ақпараттық сайттың nicola.top домендік атауында орналасқан сайт.

2.1.2. Қарауға арналған ақпаратты қамтитын сайт.

2.1.3. Сайт әкімшілігі – ұйымның атынан әрекет ететін Сайтты басқаруға уәкілетті қызметкерлер.

2.1.4. Веб-сайт пайдаланушысы ✔️ SEO HELPER | NICOLA.TOP (бұдан әрі және Пайдаланушы) – бұл Сайтқа Интернет арқылы кіру мүмкіндігі бар және Сайтты пайдаланатын тұлға.

2.1.5. Сайт мазмұны (бұдан әрі – Контент) – әдеби шығармалардың мәтіндерін, олардың атауларын, алғысөздерін, аннотацияларын, мақалаларын, иллюстрацияларын, мұқабаларын, мәтіні бар немесе мәтінсіз музыкалық шығармаларды, графикалық, мәтіндік, фотографиялық, туынды, композициялық және басқа жұмыстар, пайдаланушы интерфейстері, визуалды интерфейстер, сауда белгілерінің атаулары, логотиптер, компьютерлік бағдарламалар, дерекқорлар, сондай-ақ Сайттың бөлігі болып табылатын осы Мазмұнның дизайны, құрылымы, таңдауы, үйлестірілуі, сыртқы түрі, жалпы стилі мен орналасуы және т.б. зияткерлік меншік барлығы бірге және/немесе сайтта бөлек ✔️ SEO HELPER | NICOLA.TOP.

3. КЕЛІСІМНІҢ МӘНІ

3.1. Осы Келісімнің мәні Пайдаланушыға Сайтта қамтылған ақпаратқа және ұсынылатын қызметтерге қол жеткізуді қамтамасыз ету болып табылады.

3.1.1. Веб-сайт ✔️ SEO HELPER | NICOLA.TOP Пайдаланушыға келесі қызмет түрлерін (қызметтерін) ұсынады:

мазмұнды қарау құқығымен электрондық контентке тегін қол жеткізу;
сайттағы іздеу және навигация құралдарына қол жеткізу;
Пайдаланушыға хабарламаларды, түсініктемелерді, Пайдаланушылардың шолуларын жариялауға, сайттың мазмұнын бағалауға мүмкіндік беру;
сайт беттерінде жүзеге асырылатын қызметтердің (қызметтердің) басқа түрлері.

3.1.2. Осы Келісім сайттың барлық ағымдағы (нақты жұмыс істейтін) қызметтерін (қызметтерін), сондай-ақ болашақта пайда болатын кез келген кейінгі өзгертулерді және қосымша қызметтерді (қызметтерді) қамтиды.

3.2. Сайтқа кіру тегін беріледі.

3.3. Осы Келісім ашық оферта болып табылады. Сайтқа кіру арқылы Пайдаланушы осы Келісімге қосылды деп есептеледі.

3.4. Сайттың материалдары мен қызметтерін пайдалану Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасымен реттеледі

4. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

4.1. Сайт әкімшілігі мыналарға құқылы:

4.1.1. Сайтты пайдалану ережелерін өзгерту, сондай-ақ осы Сайттың мазмұнын өзгерту. Өзгерістер Шарттың жаңа нұсқасы Сайтта жарияланған сәттен бастап күшіне енеді.

4.1.2. Пайдаланушы осы Келісімнің шарттарын бұзған жағдайда Сайтқа кіруді шектеу.

4.1.3. Сайтты пайдалануға рұқсат беру үшін алынатын төлем сомасын өзгертіңіз. Құнның өзгеруі, Сайт әкімшілігімен арнайы қарастырылған жағдайларды қоспағанда, төлем сомасы өзгерген кезде тіркелген Пайдаланушыларға қолданылмайды.

4.2. Пайдаланушының құқығы бар:

4.2.1. Тіркелу талаптарын орындағаннан кейін Сайтты пайдалануға рұқсат.

4.2.2. Сайтта бар барлық қызметтерді және Сайтта ұсынылған ақпаратты пайдаланыңыз.

4.2.3. Сайттың бөлімдеріндегі қызметтер мен ақпаратқа қатысты кез келген сұрақтарды қойыңыз.

4.2.4. Сайтты Шартта көзделген және Ресей Федерациясының заңнамасында тыйым салынбаған мақсаттарда және тәртіпте ғана пайдаланыңыз.

4.3. Сайт пайдаланушысы міндеттенеді:

4.3.1. Сайт Әкімшілігінің сұрауы бойынша ұсынылатын қызметтерге тікелей қатысты қосымша ақпаратты және осы Сайттағы ақпаратты ұсыну.

4.3.2. Сайтты пайдалану кезінде авторлардың және басқа авторлық құқық иелерінің мүліктік және мүліктік емес құқықтарын сақтаңыз.

4.3.3. Сайттың қалыпты жұмысын бұзатын әрекеттерді жасамаңыз.

4.3.4. Сайтты пайдалана отырып, жеке немесе заңды тұлғалар туралы құпия және Ресей Федерациясының заңнамасымен қорғалатын ақпаратты таратпаңыз.

4.3.5. Ресей Федерациясының заңнамасымен қорғалатын ақпараттың құпиялылығын бұзуы мүмкін кез келген әрекеттерден аулақ болыңыз.

4.3.6. Сайтты жарнамалық сипаттағы ақпаратты тарату үшін пайдаланбаңыз, Сайт Әкімшілігінің келісімінсіз.

4.3.7. Интернет-дүкен веб-сайтының қызметтерін келесі мақсаттарда пайдаланбаңыз:

4.3.7. 1. үшінші тұлғалардың кез келген құқықтарын бұзатын заңсыз мазмұнды жүктеу; нәсілдік, ұлттық, жыныстық, діни, әлеуметтік белгілері бойынша зорлық-зомбылықты, қатыгездікті, өшпенділікті және (немесе) кемсітуді насихаттайды; жалған ақпарат және (немесе) нақты тұлғаларға, ұйымдарға, билік органдарына қорлауды қамтиды.

4.3.7. 2. құқыққа қарсы әрекеттер жасауға итермелеу, сондай-ақ әрекеттері Ресей Федерациясының аумағында қолданыстағы шектеулер мен тыйым салуларды бұзуға бағытталған адамдарға көмек көрсету.

4.3.7. 3. кәмелетке толмағандардың құқықтарын бұзу және (немесе) оларға кез келген нысанда зиян келтіру.

4.3.7. 4. азшылықтардың құқықтарын бұзу.

4.3.7. 5. өзіңізді басқа тұлға немесе ұйымның және (немесе) қоғамдастықтың өкілі үшін жеткілікті құқықтары жоқ, оның ішінде осы сайттың қызметкерлері үшін ұсыну.

4.3.7. 6. Сайтта орналастырылған кез келген қызметтің немесе ақпараттың қасиеттері мен сипаттамаларын бұрмалау.

4.3.7. 7. қызметтер мен ақпаратты дұрыс салыстырмау, сондай-ақ белгілі бір қызметтерді пайдаланбайтын (пайдаланбайтын) адамдарға теріс көзқарасты қалыптастыру немесе мұндай адамдарды айыптау.

4.4. Пайдаланушыға тыйым салынады:

4.4.1. Сайт мазмұнына қол жеткізу, алу, көшіру немесе бақылау үшін кез келген құрылғыларды, бағдарламаларды, процедураларды, алгоритмдер мен әдістерді, автоматты құрылғыларды немесе қолмен балама процестерді пайдаланыңыз ✔️ SEO HELPER | NICOLA.TOP;

4.4.2. Сайттың дұрыс жұмыс істеуін бұзу;

4.4.3. Осы Сайттың қызметтерімен арнайы қамтамасыз етілмеген кез келген тәсілмен кез келген ақпаратты, құжаттарды немесе материалдарды алу немесе алуға әрекет жасау үшін Сайттың навигациялық құрылымын кез келген тәсілмен айналып өту;

4.4.4. Сайт функцияларына, осы Сайтқа қатысты кез келген басқа жүйелерге немесе желілерге, сондай-ақ Сайтта ұсынылатын кез келген қызметтерге рұқсатсыз кіру;

4.4.4. Сайттағы немесе Сайтпен байланысты кез келген желідегі қауіпсіздік немесе аутентификация жүйесін бұзу.

4.4.5. Кері іздеуді орындаңыз, қадағалаңыз немесе Сайттың кез келген басқа Пайдаланушысы туралы кез келген ақпаратты қадағалауға әрекет жасаңыз.

4.4.6. Сайтты және оның мазмұнын Ресей Федерациясының заңдарымен тыйым салынған кез келген мақсатта пайдаланыңыз, сондай-ақ сайт авторының немесе басқа тұлғалардың құқықтарын бұзатын кез келген заңсыз әрекетті немесе басқа әрекетті ынталандыру.

5. САЙТТЫ ПАЙДАЛАНУ SEO SELPH HELPER: АЛЕКСЕЕВ НИКОЛАЙ

5.1. Сайт пен Сайтқа енгізілген Мазмұнды Сайт Әкімшілігі иеленеді және басқарады.

5.2. Сайттың мазмұнын Сайт Әкімшілігінің алдын ала жазбаша келісімінсіз көшіруге, жариялауға, көбейтуге, беруге немесе таратуға немесе ғаламдық Интернетте орналастыруға болмайды.

5.3. Сайттың мазмұны авторлық құқықпен, сауда белгісі туралы заңмен, сондай-ақ зияткерлік меншік пен жосықсыз бәсекелестік туралы заңмен байланысты басқа құқықтармен қорғалған.

5.4. Сайтта ұсынылатын қызметтерді сатып алу үшін Пайдаланушы тіркелгісін жасау қажет болуы мүмкін.

5.5. Пайдаланушы тіркелгі ақпаратының, соның ішінде парольдің құпиялылығын сақтауға, сондай-ақ Тіркелгі пайдаланушысының атынан жүзеге асырылатын барлық әрекеттерге дербес жауапты болады.

5.6. Пайдаланушы өзінің тіркелгісін немесе паролін рұқсатсыз пайдалану немесе қауіпсіздік жүйесінің кез келген басқа бұзылуы туралы Сайт әкімшілігіне дереу хабарлауы керек.

5.7. Сайт әкімшілігі Пайдаланушының есептік жазбасын Пайдаланушыға ескертусіз бірнеше күнтізбелік айдан артық пайдаланбаған жағдайда біржақты тәртіпте жоюға құқылы.

5.7. Осы Келісім Сайтта ұсынылған қызметтер мен ақпаратты ұсынудың барлық қосымша шарттары мен шарттарына қолданылады.

5.8. Сайтта орналастырылған ақпарат осы Келісімді өзгерту ретінде түсіндірілмеуі керек.

5.9. Сайт әкімшілігі кез келген уақытта Пайдаланушыға ескертусіз Сайтта ұсынылатын қызметтер тізіміне және (немесе) оларды жүзеге асыру үшін осындай қызметтерге және (немесе) сайт ұсынатын қызметтерге қолданылатын бағаларға өзгерістер енгізуге құқылы.

5.10. Осы Келісімнің 5.10.1-тармағында көрсетілген құжаттар тиісті бөлігінде реттеледі және Пайдаланушының Сайтты пайдалануына қолданылады. Осы Келісімге келесі құжаттар кіреді:

5.10.1. Құпиялылық саясаты;
5.11. 5.10-тармақта аталған құжаттардың кез келгені. осы Келісім ұзартылуы мүмкін. Өзгерістер Сайтта жарияланған сәттен бастап күшіне енеді.

6. ЖАУАПКЕРШІЛІК

6.1. Осы Келісімнің кез келген ережесін қасақана немесе абайсызда бұзған жағдайда, сондай-ақ басқа Пайдаланушының коммуникацияларына рұқсатсыз қол жеткізуге байланысты Пайдаланушы келтіруі мүмкін кез келген шығындар Сайт Әкімшілігімен өтелмейді.

6.2. Сайт әкімшілігі жауапты емес:

6.2.1. Форс-мажорлық жағдайларға байланысты транзакцияны орындау процесіндегі кешігулер немесе сәтсіздіктер, сондай-ақ телекоммуникациялар, компьютерлік, электрлік және басқа да байланысты жүйелердегі ақаулардың кез келген жағдайы.

6.2.2. Аударым жүйелерінің, банктердің, төлем жүйелерінің және олардың жұмысына байланысты кідірістердің әрекеттері.

6.2.3. Сайттың дұрыс жұмыс істеуі, егер Пайдаланушыда оны пайдалану үшін қажетті техникалық құралдар болмаса, сондай-ақ пайдаланушыларды мұндай құралдармен қамтамасыз ету бойынша ешқандай міндеттемелер болмаса.

7. ПАЙДАЛАНУШЫ КЕЛІСІМ ШАРТТАРЫН БҰЗУ

7.1. Сайт әкімшілігі осы Сайттың пайдаланушысы туралы жиналған кез келген ақпаратты ашуға, егер сайтты теріс пайдалануға қатысты тергеуге немесе шағымға байланысты ашу қажет болса немесе құқықтарды бұзуы немесе кедергі келтіруі мүмкін Пайдаланушыны анықтауға (анықтауға) құқылы. Сайт әкімшілігінің немесе басқа Сайт пайдаланушыларының құқықтары.

7.2. Сайт әкімшілігі қолданыстағы заңнаманың ережелерін немесе сот шешімдерін орындау, осы Шарт талаптарының сақталуын қамтамасыз ету, ұйым атауының құқықтарын немесе қауіпсіздігін қорғау үшін қажет деп санайтын Пайдаланушы туралы кез келген ақпаратты ашуға құқылы. , Пайдаланушылар.

7.3. Сайт әкімшілігі, егер Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасы мұндай ашуды талап етсе немесе рұқсат етсе, Пайдаланушы туралы ақпаратты ашуға құқылы.

7.4. Сайт әкімшілігі, егер Пайдаланушы осы Келісімді немесе басқа құжаттарда қамтылған Сайтты пайдалану шарттарын бұзса, сондай-ақ пайдаланушыға алдын ала ескертусіз Сайтқа кіруді тоқтатуға және (немесе) блоктауға құқылы. Сайттың тоқтатылуы немесе техникалық ақауға немесе ақаулыққа байланысты.

7.5. Сайт әкімшілігі Пайдаланушы осы Келісімнің кез келген ережесін немесе Сайтты пайдалану шарттарын қамтитын басқа құжатты бұзған жағдайда, Пайдаланушы немесе үшінші тұлғалар алдында Сайтқа кіруді тоқтату үшін жауап бермейді.

8. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ

8.1. Осы Шарттың Тараптары арасында қандай да бір келіспеушіліктер немесе даулар туындаған жағдайда, сотқа жүгіну алдында міндетті шарт талап арыз (дауды ерікті түрде реттеу туралы жазбаша ұсыныс) ұсыну болып табылады.

8.2. Талапты алушы оны алған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде талап қоюшыға талап арызды қарау нәтижелері туралы жазбаша хабарлайды.

8.3. Егер дауды ерікті негізде шешу мүмкін болмаса, Тараптардың кез келгені Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасымен оларға берілген құқықтарын қорғау үшін сотқа жүгінуге құқылы.

8.4. Сайтты пайдалану шарттарына қатысты кез келген шағым, заңға сәйкес қорғалатын Сайт материалдарына авторлық құқықты қорғауды қоспағанда, талап қою негіздері туындағаннан кейінгі мерзімде қойылуы тиіс. Осы тармақ бұзылған жағдайда кез келген талап немесе талап қоюдың себебі ескіру мерзімімен жойылады.

9. ҚОСЫМША ШАРТТАР

9.1. Сайт әкімшілігі Пайдаланушыдан осы Пайдаланушы келісіміне өзгертулер енгізуге қарсы ұсыныстарды қабылдамайды.

9.2. Сайтта жарияланған пайдаланушы пікірлері құпия ақпарат болып табылмайды және оларды Сайт әкімшілігі шектеусіз пайдалана алады.

9.3. Мақалаларды толық көшіруге тек осы блог авторының жазбаша рұқсатымен ғана рұқсат етіледі. Егер сіз осы сайттың мазмұнын пайдалансаңыз, индекстеу үшін ашық мақалаға қарсы сілтемені орналастыруды ұмытпаңыз.

Төменде сайт туралы қосымша ақпарат бар бөлімдер берілген ✔️ SEO HELPER | NICOLA.TOP:

Сайт материалдарын пайдалану

Құпиялылық саясаты

Cookie саясаты

Сайт картасы

Контактілер

Сайттың барлық санаттары:

Барлық сайт тегтері:

Кэш, Кэш, кэштеу, Кэштеуді орнату, css, CSS оңтайландыруы, CSS коды, html css, Debian, Debian жүйелері, linux debian, Debian орнату, Debian орнатылуда, gzip қысу, gzip, htaccess, .htaccess файлы, htaccess параметрлері, HTML, HTML оңтайландыру, JavaScript, JS оңтайландыру, мета тегтер, 301 қайта бағыттау, Қайта бағыттау, Қайта жіберу, роботтар txt, Robots txt файлы, SEM, SEO, SEO талдауы, SEO оңтайландыруы, SEO қателері, SEO веб-сайтты жылжыту, SEO мақалалары, SEO тегін, Сайт картасы, SSL сертификаты, WordPress, XML сайт картасы, Сайт әкімшілігі, Сервер әкімшілігі, Веб-сайт трафигін талдау, Веб-сайт аналитикасы, Веб әзірлеу, Веб-дизайн, Сыртқы сілтемелер, Зиянды бағдарлама, Веб-интерфейс дизайны, үй сервері, Сайттағы табыс, Веб-сайтты қорғау, Сайтты индекстеу, Интернет-маркетинг, Жасанды интеллект, Оқу, Веб-сайтты қалай жасауға болады, Сайт картасы, киберқауіпсіздік, Түйінді сөздер, Сайт мазмұны, Пайдасыз мазмұн, Веб-сайтты бұзу, Сайт мазмұнын оңтайландыру, Сайтты оңтайландыру, Сайтты қайта байланыстыру, Қайта оңтайландыру, Мінез-құлық факторлары, Сайт позициялары, Веб-сайт проблемалары, Веб-сайтты жылжыту, Сайт рейтингі, Сайттың семантикалық өзегі, Сервер құру, Спам, Сілтемелер, Сайт құрылымы, WordPress сабақтары, Веб-сайттың осалдықтары, Веб-сайт рейтингінің факторлары, Іздеу жүйесі Google және Yandex сүзгілері, Веб-сайт хостингі, Веб-сайтты пайдалану мүмкіндігі, AI, ChatGPT-4, ChatGPT 3.5, ChatGPT, Нейрондық желілер, ChatGPT сұраулары, OpenAI, Мақаланың құрылымы, Мәтін құрылымы, Веб-сайт мәтіні, Мақаланың мәтіні, WordPress плагиндері, Wordpress орнату, Wordpress-ті оңтайландыру, Веб-сайт мазмұны, Сайт мазмұны, Сайтты мазмұнмен толтыру, Мақаланы қалай жазуға болады, веб-дизайн ux ui, Үйде серверді қалай жасауға болады, Хостинг тақтасы, Wordpress қауіпсіздігі, Wordpress қателері, Wordpress сыни қатесі.

2023 жылдың 28 сәуірінде жаңартылды