Gebruiksvoorwaarden

Gebruikersovereenkomst van de site nicola.top

Nicola.top Gebruikersovereenkomst

Sint-Petersburg, 7 juni 2018

1. ALGEMENE BEPALINGEN

1.1. Deze Gebruikersovereenkomst (hierna de Overeenkomst genoemd) is van toepassing op de Nicola.top-website op https://nicola.top en op alle relevante websites die zijn gekoppeld aan de nicola.top-website.

1.2. De website Nicola.top (hierna de Website genoemd) is eigendom van de auteur.

1.3. Deze overeenkomst regelt de relatie tussen het beheer van de site "Nicola.top" (hierna het sitebeheer genoemd) en de gebruiker van deze site.

1.4. Het sitebeheer behoudt zich het recht voor om op elk moment clausules van deze overeenkomst te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen zonder de gebruiker hiervan op de hoogte te stellen.

1.5. Voortgezet gebruik van de Site door de Gebruiker betekent acceptatie van de Overeenkomst en de wijzigingen die in deze Overeenkomst zijn aangebracht.

1.6. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het controleren van deze Overeenkomst op wijzigingen daarin.

2. DEFINITIES VAN TERMEN

2.1. De volgende termen hebben de volgende betekenis voor de doeleinden van deze Overeenkomst:

2.1.1 "Nicola.top" - een site op de domeinnaam krupto.ru van de informatiesite, die werkt via de internetbron en aanverwante diensten.

2.1.2. Een site met informatie voor beoordeling.

2.1.3. Sitebeheer - geautoriseerde medewerkers om de site te beheren, handelend namens de naam van de organisatie.

2.1.4. Nicola.top Sitegebruiker (hierna & Gebruiker genoemd) is een persoon die via internet toegang heeft tot de Site en de Site gebruikt.

2.1.5. Site-inhoud (hierna Inhoud genoemd) - beschermde resultaten van intellectuele activiteit, inclusief teksten van literaire werken, hun titels, voorwoorden, annotaties, artikelen, illustraties, omslagen, muziekwerken met of zonder tekst, grafische, tekstuele, fotografische, afgeleide, samengestelde en andere werken, gebruikersinterfaces, visuele interfaces, handelsmerknamen, logo's, computerprogramma's, databases, evenals het ontwerp, de structuur, de selectie, de coördinatie, het uiterlijk, de algemene stijl en de opstelling van deze Inhoud die deel uitmaakt van de Site en andere intellectuele eigendom collectief en/of individueel opgenomen op de Nicola.top-website.

3. ONDERWERP VAN DE OVEREENKOMST

3.1. Het onderwerp van deze overeenkomst is om de gebruiker toegang te geven tot de informatie op de site en de geleverde diensten.

3.1.1. De website nicola.top biedt de Gebruiker de volgende soorten diensten (diensten):

gratis toegang tot elektronische inhoud, met het recht om de inhoud te bekijken;
toegang tot zoek- en navigatietools op de site;
de Gebruiker de mogelijkheid bieden om berichten, commentaren, beoordelingen van Gebruikers te plaatsen, om de inhoud van de site te beoordelen;
andere soorten services (services) geïmplementeerd op de pagina's van de site.

3.1.2. Deze Overeenkomst heeft betrekking op alle momenteel bestaande (feitelijk functionerende) services (services) van de site, evenals alle latere wijzigingen en aanvullende services (services) die in de toekomst verschijnen.

3.2. De toegang tot de site is gratis.

3.3. Deze Overeenkomst is een openbaar bod. Door toegang te krijgen tot de Site, wordt de Gebruiker geacht tot deze Overeenkomst te zijn toegetreden.

3.4. Het gebruik van materialen en diensten van de Site valt onder de huidige wetgeving van de Russische Federatie

4. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE PARTIJEN

4.1. Het sitebeheer heeft het recht om:

4.1.1. De regels voor het gebruik van de site wijzigen, evenals de inhoud van deze site wijzigen. De wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat de nieuwe versie van de Overeenkomst op de Site wordt gepubliceerd.

4.1.2. Beperk de toegang tot de Site in geval van schending door de Gebruiker van de voorwaarden van deze Overeenkomst.

4.1.3. Wijzig het bedrag dat in rekening wordt gebracht voor het verlenen van toegang tot het gebruik van de site. De verandering in kosten is niet van toepassing op gebruikers die geregistreerd zijn op het moment dat het bedrag van de betaling wordt gewijzigd, behalve zoals anders specifiek bepaald door de sitebeheerder.

4.2. De gebruiker heeft het recht:

4.2.1. Toegang tot het gebruik van de Site na het voldoen aan de registratievereisten.

4.2.2. Gebruik maken van alle diensten die beschikbaar zijn op de Site en informatie aangeboden op de Site.

4.2.3. Stel al uw vragen met betrekking tot de diensten en informatie die in de secties van de Site staan.

4.2.4. Gebruik de site uitsluitend voor de doeleinden en op de manier zoals bepaald in de overeenkomst en niet verboden door de wetgeving van de Russische Federatie.

4.3. De gebruiker van de site verbindt zich ertoe:

4.3.1. Geef, op verzoek van het sitebeheer, aanvullende informatie die rechtstreeks verband houdt met de geleverde diensten en informatie op deze site.

4.3.2. Houd u bij het gebruik van de Site aan de eigendoms- en niet-eigendomsrechten van auteurs en andere houders van auteursrechten.

4.3.3. Onderneem geen acties die kunnen worden beschouwd als het verstoren van de normale werking van de Site.

4.3.4. Verspreid via de Site geen vertrouwelijke en door de wetgeving van de Russische Federatie beschermde informatie over personen of rechtspersonen.

4.3.5. Vermijd acties die de vertrouwelijkheid van informatie kunnen schenden die wordt beschermd door de wetgeving van de Russische Federatie.

4.3.6. Gebruik de site niet om reclame-informatie te verspreiden, behalve met toestemming van het sitebeheer.

4.3.7. Gebruik de diensten van de website van de online winkel niet voor:

4.3.7. 1. het uploaden van inhoud die illegaal is, inbreuk maakt op rechten van derden; bevordert geweld, wreedheid, haat en (of) discriminatie op raciale, nationale, seksuele, religieuze, sociale gronden; bevat valse informatie en (of) beledigingen aan het adres van specifieke personen, organisaties, autoriteiten.

4.3.7. 2. aansporing tot het plegen van onwettige handelingen, evenals hulp aan personen wiens acties gericht zijn op het overtreden van de beperkingen en verboden die van kracht zijn op het grondgebied van de Russische Federatie.

4.3.7. 3. schending van de rechten van minderjarigen en (of) schade toebrengen aan hen in welke vorm dan ook.

4.3.7. 4. schending van de rechten van minderheden.

4.3.7. 5. jezelf vertegenwoordigen voor een andere persoon of vertegenwoordiger van een organisatie en (of) gemeenschap zonder voldoende rechten, ook voor de werknemers van deze site.

4.3.7. 6. een verkeerde voorstelling geven van de eigenschappen en kenmerken van een dienst of informatie die op de Site is geplaatst.

4.3.7. 7. onjuiste vergelijking van diensten en informatie, alsmede het ontstaan van een negatieve houding ten opzichte van personen die bepaalde diensten (niet) gebruiken, of veroordelen van dergelijke personen.

4.4. Het is de gebruiker verboden om:

4.4.1. Apparaten, programma's, procedures, algoritmen en methoden, automatische apparaten of gelijkwaardige handmatige processen gebruiken om toegang te krijgen tot de inhoud van de Nicola.top-site, deze te verwerven, te kopiëren of te controleren;

4.4.2. de goede werking van de site verstoren;

4.4.3. Op welke manier dan ook de navigatiestructuur van de Site omzeilen om informatie, documenten of materialen te verkrijgen of proberen te verkrijgen op een manier die niet specifiek wordt geleverd door de diensten van deze Site;

4.4.4. Ongeoorloofde toegang tot de functies van de Site, andere systemen of netwerken die verband houden met deze Site, evenals tot alle diensten die op de Site worden aangeboden;

4.4.4. Het beveiligings- of authenticatiesysteem op de site of een netwerk dat aan de site is gekoppeld, schenden.

4.4.5. Voer een omgekeerde zoekopdracht uit, volg of probeer informatie over een andere gebruiker van de site te volgen.

4.4.6. De site en de inhoud ervan gebruiken voor elk doel dat verboden is door de wetten van de Russische Federatie, en ook aanzetten tot illegale activiteiten of andere activiteiten die de rechten van de auteur van de site of andere personen schenden.

5. GEBRUIK VAN DE SITE Nicola.top

5.1. De site en de inhoud op de site zijn eigendom van en worden beheerd door het sitebeheer.

5.2. De inhoud van de site mag op geen enkele manier worden gekopieerd, gepubliceerd, gereproduceerd, verzonden of gedistribueerd, of op het wereldwijde internet worden geplaatst zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het sitebeheer.

5.3. De inhoud van de site wordt beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht en andere rechten met betrekking tot intellectueel eigendom en oneerlijke concurrentie.

5.4. Voor het kopen van de diensten die op de site worden aangeboden, moet mogelijk een gebruikersaccount worden aangemaakt.

5.5. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van accountinformatie, inclusief het wachtwoord, alsmede voor alle, zonder uitzondering, activiteiten die namens de Accountgebruiker worden uitgevoerd.

5.6. De gebruiker moet het sitebeheer onmiddellijk op de hoogte stellen van ongeoorloofd gebruik van zijn account of wachtwoord of enige andere schending van het beveiligingssysteem.

5.7. Het sitebeheer heeft het recht om het account van de gebruiker eenzijdig te annuleren als het langer dan een aantal opeenvolgende kalendermaanden niet is gebruikt zonder de gebruiker hiervan op de hoogte te stellen.

5.7. Deze Overeenkomst is van toepassing op alle aanvullende voorwaarden voor het leveren van diensten en informatie die op de Site worden verstrekt.

5.8. Informatie die op de site wordt geplaatst, mag niet worden opgevat als een wijziging van deze overeenkomst.

5.9. Het sitebeheer heeft het recht om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker wijzigingen aan te brengen in de lijst met services die op de site worden aangeboden en (of) in de prijzen die van toepassing zijn op dergelijke services voor de uitvoering ervan en (of) services die door de site worden geleverd.

5.10. De documenten gespecificeerd in paragraaf 5.10.1 van deze Overeenkomst regelen in het relevante deel en zijn van toepassing op het gebruik van de Site door de Gebruiker. Deze overeenkomst omvat de volgende documenten:

5.10.1. Privacybeleid;
5.11. Elk van de documenten vermeld in paragraaf 5.10. deze Overeenkomst kan worden verlengd. Wijzigingen worden van kracht vanaf het moment dat ze op de Site zijn gepubliceerd.

6. VERANTWOORDELIJKHEID

6.1. Alle verliezen die de gebruiker kan oplopen in geval van opzettelijke of roekeloze schending van enige bepaling van deze overeenkomst, evenals als gevolg van ongeoorloofde toegang tot communicatie van een andere gebruiker, worden niet vergoed door het sitebeheer.

6.2. Het sitebeheer is niet verantwoordelijk voor:

6.2.1. Vertragingen of storingen in het proces van het uitvoeren van een transactie als gevolg van overmacht, evenals elk geval van storingen in telecommunicatie-, computer-, elektrische en andere gerelateerde systemen.

6.2.2. Acties van transfersystemen, banken, betalingssystemen en voor vertragingen in verband met hun werk.

6.2.3. Goede werking van de site, als de gebruiker niet over de nodige technische middelen beschikt voor het gebruik ervan, en ook niet verplicht is om gebruikers van dergelijke middelen te voorzien.

7. SCHENDING VAN DE VOORWAARDEN VAN DE GEBRUIKERSOVEREENKOMST

7.1. Het sitebeheer heeft het recht om alle verzamelde informatie over de gebruiker van deze site openbaar te maken als openbaarmaking noodzakelijk is in verband met een onderzoek of klacht met betrekking tot het misbruik van de site of om een gebruiker te identificeren (identificeren) die de rechten schendt of zich ermee bemoeit. van het sitebeheer of de rechten van andere sitegebruikers.

7.2. Het sitebeheer heeft het recht om alle informatie over de gebruiker bekend te maken die het nodig acht om te voldoen aan de bepalingen van de huidige wetgeving of gerechtelijke beslissingen, om naleving van de voorwaarden van deze overeenkomst te waarborgen, om de rechten of veiligheid van de naam van de organisatie te beschermen , Gebruikers.

7.3. Het sitebeheer heeft het recht om informatie over de gebruiker vrij te geven als de huidige wetgeving van de Russische Federatie een dergelijke openbaarmaking vereist of toestaat.

7.4. Het sitebeheer heeft het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker, de toegang tot de site te beëindigen en (of) te blokkeren als de gebruiker deze overeenkomst of de gebruiksvoorwaarden van de site in andere documenten heeft geschonden, evenals in het geval beëindiging van de Site of vanwege een technische storing of probleem.

7.5. Het sitebeheer is niet aansprakelijk jegens de gebruiker of derden voor beëindiging van de toegang tot de site in geval van schending door de gebruiker van enige bepaling van deze overeenkomst of ander document dat de gebruiksvoorwaarden van de site bevat.

8. GESCHILLENBESLECHTING

8.1. In het geval van meningsverschillen of geschillen tussen de partijen bij deze overeenkomst, is het indienen van een claim (een schriftelijk voorstel voor een vrijwillige regeling van het geschil) een vereiste voordat u naar de rechtbank kunt stappen.

8.2. De ontvanger van de vordering stelt de eiser binnen 30 kalenderdagen na de datum van ontvangst schriftelijk op de hoogte van de resultaten van de behandeling van de vordering.

8.3. Als het onmogelijk is om het geschil op vrijwillige basis op te lossen, heeft elk van de partijen het recht om zich tot de rechtbank te wenden voor de bescherming van hun rechten, die hun zijn toegekend door de huidige wetgeving van de Russische Federatie.

8.4. Elke claim met betrekking tot de gebruiksvoorwaarden van de Site moet worden ingediend binnen de periode nadat de gronden voor de claim ontstaan, met uitzondering van auteursrechtelijke bescherming voor de materialen van de Site die worden beschermd in overeenstemming met de wet. In geval van schending van deze clausule vervalt elke claim of rechtsvordering door de verjaringstermijn.

9. AANVULLENDE VOORWAARDEN

9.1. Het sitebeheer accepteert geen tegenaanbiedingen van de gebruiker met betrekking tot wijzigingen in deze gebruikersovereenkomst.

9.2. Gebruikersrecensies die op de site zijn geplaatst, zijn geen vertrouwelijke informatie en kunnen zonder beperkingen door het sitebeheer worden gebruikt.

9.3. Het volledig kopiëren van artikelen is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de auteur van deze blog. Als je de inhoud van deze site gebruikt, plaats dan zeker een tegenlink naar het artikel dat openstaat voor indexering.

Hieronder staan secties met aanvullende informatie over Nicola.top:

Gebruik van sitematerialen

Privacybeleid

Cookie beleid

Sitemap

Contacten

Bijgewerkt op 18 juli 2022