Მოხმარების პირობები

საიტის მომხმარებლის შეთანხმება nicola.top

Nicola.top მომხმარებლის შეთანხმება

სანქტ-პეტერბურგი 2018 წლის 7 ივნისი

1. ზოგადი დებულებები

1.1. ეს მომხმარებლის შეთანხმება (შემდგომში ხელშეკრულება) ვრცელდება Nicola.top ვებსაიტზე, რომელიც მდებარეობს https://nicola.top და ყველა შესაბამის ვებსაიტზე, რომელიც დაკავშირებულია nicola.top ვებსაიტთან.

1.2. Nicola.top ვებგვერდი (შემდგომში ვებგვერდი) არის ავტორის საკუთრება.

1.3. ეს შეთანხმება არეგულირებს "Nicola.top" საიტის ადმინისტრაციას (შემდგომში საიტის ადმინისტრაცია) და ამ საიტის მომხმარებელს შორის ურთიერთობას.

1.4. საიტის ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს შეცვალოს, დაამატოს ან წაშალოს ამ შეთანხმების პუნქტები მომხმარებლის შეტყობინების გარეშე.

1.5. მომხმარებლის მიერ საიტის უწყვეტი გამოყენება ნიშნავს ხელშეკრულების მიღებას და ამ შეთანხმებაში განხორციელებულ ცვლილებებს.

1.6. მომხმარებელი პირადად არის პასუხისმგებელი ამ შეთანხმების შემოწმებაზე მასში შეტანილი ცვლილებებისთვის.

2. ტერმინების განმარტებები

2.1. შემდეგ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა ამ შეთანხმების მიზნებისთვის:

2.1.1 "Nicola.top" - საიტი, რომელიც მდებარეობს საინფორმაციო საიტის დომენურ სახელზე kruto.ru, რომელიც მუშაობს ინტერნეტ რესურსით და მასთან დაკავშირებული სერვისებით.

2.1.2. საიტი, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას განსახილველად.

2.1.3. საიტის ადმინისტრაცია - უფლებამოსილი თანამშრომლები მართონ საიტი, რომლებიც მოქმედებენ ორგანიზაციის სახელით.

2.1.4. Nicola.top საიტის მომხმარებელი (შემდგომში მოხსენიებული როგორც & მომხმარებელი) არის პირი, რომელსაც აქვს წვდომა საიტზე ინტერნეტის საშუალებით და იყენებს საიტს.

2.1.5. საიტის შინაარსი (შემდგომში კონტენტი) - ინტელექტუალური საქმიანობის დაცული შედეგები, მათ შორის ლიტერატურული ნაწარმოებების ტექსტები, მათი სათაურები, წინასიტყვაობა, ანოტაციები, სტატიები, ილუსტრაციები, გარეკანები, მუსიკალური ნაწარმოებები ტექსტით ან მის გარეშე, გრაფიკული, ტექსტური, ფოტოგრაფიული, წარმოებული, კომპოზიტური და სხვა სამუშაოები, მომხმარებლის ინტერფეისები, ვიზუალური ინტერფეისები, სავაჭრო ნიშნების სახელები, ლოგოები, კომპიუტერული პროგრამები, მონაცემთა ბაზები, ასევე დიზაინი, სტრუქტურა, შერჩევა, კოორდინაცია, გარეგნობა, ზოგადი სტილი და განლაგება ამ შინაარსის, რომელიც არის საიტის ნაწილი და სხვა. ინტელექტუალური საკუთრება ერთობლივად და/ან ინდივიდუალურად შეიცავს Nicola.top ვებსაიტზე.

3. ხელშეკრულების საგანი

3.1. წინამდებარე შეთანხმების საგანია მომხმარებლისთვის საიტზე განთავსებული ინფორმაციისა და გაწეული სერვისების წვდომის უზრუნველყოფა.

3.1.1. nicola.top ვებგვერდი მომხმარებელს სთავაზობს შემდეგი სახის სერვისებს (მომსახურებებს):

ელექტრონულ კონტენტზე წვდომა უფასო, შინაარსის ნახვის უფლებით;
საიტზე საძიებო და ნავიგაციის ხელსაწყოებზე წვდომა;
მომხმარებლისთვის შესაძლებლობას განათავსოს შეტყობინებები, კომენტარები, მომხმარებლების მიმოხილვები, შეაფასოს საიტის შინაარსი;
საიტის გვერდებზე განხორციელებული სხვა სახის სერვისები (მომსახურებები).

3.1.2. ეს შეთანხმება მოიცავს საიტის ყველა ამჟამად არსებულ (ფაქტობრივად მოქმედ) სერვისს (მომსახურებას), ასევე ნებისმიერ შემდგომ ცვლილებას და დამატებით სერვისს (მომსახურებას), რომელიც გამოჩნდება მომავალში.

3.2. საიტზე წვდომა უფასოა.

3.3. ეს ხელშეკრულება არის საჯარო შეთავაზება. საიტზე შესვლით მომხმარებელი ითვლება, რომ შეუერთდა ამ შეთანხმებას.

3.4. საიტის მასალებისა და სერვისების გამოყენება რეგულირდება რუსეთის ფედერაციის მოქმედი კანონმდებლობით

4. მხარეთა უფლებები და ვალდებულებები

4.1. საიტის ადმინისტრაციას უფლება აქვს:

4.1.1. შეცვალეთ საიტის გამოყენების წესები, ასევე შეცვალეთ ამ საიტის შინაარსი. ცვლილებები ძალაში შედის ხელშეკრულების ახალი ვერსიის საიტზე გამოქვეყნების მომენტიდან.

4.1.2. შეზღუდეთ საიტზე წვდომა მომხმარებლის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების დარღვევის შემთხვევაში.

4.1.3. შეცვალეთ გადახდის ოდენობა, რომელიც გადაიხდება საიტის გამოყენებაზე წვდომისთვის. ღირებულებაში ცვლილება არ ვრცელდება იმ მომხმარებლებზე, რომლებიც დარეგისტრირებულნი არიან გადახდის ოდენობის შეცვლის მომენტისთვის, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც კონკრეტულად არის გათვალისწინებული საიტის ადმინისტრაციის მიერ.

4.2. მომხმარებელს უფლება აქვს:

4.2.1. საიტის გამოყენებაზე წვდომა რეგისტრაციის მოთხოვნების დაკმაყოფილების შემდეგ.

4.2.2. გამოიყენეთ საიტზე ხელმისაწვდომი ყველა სერვისი და საიტზე შემოთავაზებული ინფორმაცია.

4.2.3. დასვით ნებისმიერი შეკითხვა, რომელიც დაკავშირებულია სერვისებთან და ინფორმაციასთან, რომლებიც მოცემულია საიტის განყოფილებებში.

4.2.4. გამოიყენეთ საიტი მხოლოდ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიზნებისთვის და წესით და არ არის აკრძალული რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობით.

4.3. საიტის მომხმარებელი იღებს ვალდებულებას:

4.3.1. მიაწოდეთ, საიტის ადმინისტრაციის მოთხოვნით, დამატებითი ინფორმაცია, რომელიც პირდაპირ კავშირშია მოწოდებულ სერვისებთან და ამ საიტზე არსებულ ინფორმაციას.

4.3.2. საიტის გამოყენებისას დაიცავით ავტორების და სხვა საავტორო უფლებების მფლობელების ქონებრივი და არა ქონებრივი უფლებები.

4.3.3. ნუ განახორციელებთ ქმედებებს, რომლებიც შეიძლება ჩაითვალოს საიტის ნორმალურ ფუნქციონირებად შეფერხებად.

4.3.4. არ გაავრცელოთ საიტის გამოყენებით ნებისმიერი კონფიდენციალური და რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობით დაცული ინფორმაცია ფიზიკური ან იურიდიული პირების შესახებ.

4.3.5. მოერიდეთ ნებისმიერ ქმედებას, რომელიც შეიძლება არღვევდეს რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობით დაცული ინფორმაციის კონფიდენციალურობას.

4.3.6. არ გამოიყენოთ საიტი სარეკლამო ხასიათის ინფორმაციის გასავრცელებლად, გარდა საიტის ადმინისტრაციის თანხმობისა.

4.3.7. არ გამოიყენოთ ონლაინ მაღაზიის ვებსაიტის სერვისები იმ მიზნით:

4.3.7. 1. კონტენტის ატვირთვა, რომელიც უკანონოა, არღვევს მესამე მხარის ნებისმიერ უფლებას; ხელს უწყობს ძალადობას, სისასტიკეს, სიძულვილს და (ან) დისკრიმინაციას რასობრივი, ეროვნული, სექსუალური, რელიგიური, სოციალური ნიშნით; შეიცავს ცრუ ინფორმაციას და (ან) შეურაცხყოფას კონკრეტული პირების, ორგანიზაციების, ავტორიტეტების მიმართ.

4.3.7. 2. უკანონო ქმედებების ჩადენის წახალისება, აგრეთვე იმ პირთა დახმარება, რომელთა ქმედებები მიმართულია რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე მოქმედი შეზღუდვებისა და აკრძალვების დარღვევაზე.

4.3.7. 3. არასრულწლოვანთა უფლებების დარღვევა და (ან) მათთვის რაიმე ფორმით ზიანის მიყენება.

4.3.7. 4. უმცირესობათა უფლებების დარღვევა.

4.3.7. 5. წარმოადგინო საკუთარი თავი სხვა პირისთვის ან ორგანიზაციის და (ან) საზოგადოების წარმომადგენლის წინაშე, საკმარისი უფლებების გარეშე, მათ შორის ამ საიტის თანამშრომლებისთვის.

4.3.7. 6. საიტზე განთავსებული ნებისმიერი სერვისის ან ინფორმაციის თვისებებისა და მახასიათებლების არასწორად წარმოდგენა.

4.3.7. 7. სერვისებისა და ინფორმაციის არასწორი შედარება, აგრეთვე გარკვეული სერვისებით მოსარგებლე პირების მიმართ ნეგატიური დამოკიდებულების ჩამოყალიბება (არა) ან ასეთი პირების დაგმობა.

4.4. მომხმარებელს ეკრძალება:

4.4.1. გამოიყენეთ ნებისმიერი მოწყობილობა, პროგრამა, პროცედურა, ალგორითმები და მეთოდები, ავტომატური მოწყობილობები ან ექვივალენტური მექანიკური პროცესები Nicola.top საიტის შიგთავსზე წვდომისთვის, შეძენის, კოპირების ან მონიტორინგისთვის;

4.4.2. შეაფერხოს საიტის გამართული ფუნქციონირება;

4.4.3. ნებისმიერი საშუალებით გვერდის ავლით საიტის ნავიგაციის სტრუქტურას, რათა მოიპოვოთ ან სცადოთ რაიმე ინფორმაციის, დოკუმენტის ან მასალის მოპოვება ნებისმიერი საშუალებით, რომელიც კონკრეტულად არ არის მოწოდებული ამ საიტის მომსახურებით;

4.4.4. უნებართვო წვდომა საიტის ფუნქციებზე, ამ საიტთან დაკავშირებულ ნებისმიერ სხვა სისტემასა თუ ქსელში, ისევე როგორც საიტზე შემოთავაზებულ ნებისმიერ სერვისზე;

4.4.4. დაარღვიეთ უსაფრთხოების ან ავტორიზაციის სისტემა საიტზე ან საიტთან დაკავშირებულ ნებისმიერ ქსელში.

4.4.5. შეასრულეთ საპირისპირო ძიება, თვალყური ადევნეთ ან შეეცადეთ თვალყური ადევნოთ ნებისმიერ ინფორმაციას საიტის სხვა მომხმარებლის შესახებ.

4.4.6. გამოიყენეთ საიტი და მისი შინაარსი ნებისმიერი მიზნით, რომელიც აკრძალულია რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობით, ასევე წაახალისეთ ნებისმიერი უკანონო საქმიანობა ან სხვა საქმიანობა, რომელიც არღვევს საიტის ავტორის ან სხვა პირების უფლებებს.

5. საიტის გამოყენება Nicola.top

5.1. საიტს და მასში შემავალ შინაარსს ეკუთვნის და მართავს საიტის ადმინისტრაცია.

5.2. არ შეიძლება საიტის შინაარსის კოპირება, გამოქვეყნება, რეპროდუცირება, გადაცემა ან გავრცელება რაიმე გზით, ან განთავსდეს გლობალურ ინტერნეტში საიტის ადმინისტრაციის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე.

5.3. საიტის შინაარსი დაცულია საავტორო უფლებებით, სასაქონლო ნიშნების კანონით, ასევე ინტელექტუალურ საკუთრებასთან და არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის კანონთან დაკავშირებული სხვა უფლებებით.

5.4. საიტზე შემოთავაზებული სერვისების შეძენამ შეიძლება მოითხოვოს მომხმარებლის ანგარიშის შექმნა.

5.5. მომხმარებელი პირადად არის პასუხისმგებელი ანგარიშის ინფორმაციის, პაროლის ჩათვლით, კონფიდენციალურობის შენარჩუნებაზე, ისევე როგორც ყველა, გამონაკლისის გარეშე, აქტივობებზე, რომლებიც ტარდება ანგარიშის მომხმარებლის სახელით.

5.6. მომხმარებელმა დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს საიტის ადმინისტრაციას მისი ანგარიშის ან პაროლის არაავტორიზებული გამოყენების ან უსაფრთხოების სისტემის ნებისმიერი სხვა დარღვევის შესახებ.

5.7. საიტის ადმინისტრაციას უფლება აქვს ცალმხრივად გააუქმოს მომხმარებლის ანგარიში, თუ ის არ იყო გამოყენებული ზედიზედ რამდენიმე კალენდარულ თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში მომხმარებლის შეტყობინების გარეშე.

5.7. ეს შეთანხმება ვრცელდება ყველა დამატებით პირობებზე მომსახურებისა და ინფორმაციის მიწოდებისთვის, რომელიც მოცემულია საიტზე.

5.8. საიტზე განთავსებული ინფორმაცია არ უნდა იქნას გაგებული, როგორც ცვლილება ამ შეთანხმებაში.

5.9. საიტის ადმინისტრაციას უფლება აქვს ნებისმიერ დროს მომხმარებლისთვის შეტყობინების გარეშე შეიტანოს ცვლილებები საიტზე შემოთავაზებული სერვისების ჩამონათვალში და (ან) ამ სერვისებზე მოქმედ ფასებში მათი განხორციელებისთვის და (ან) საიტის მიერ მოწოდებული სერვისებისთვის.

5.10. ამ შეთანხმების 5.10.1 პუნქტში მითითებული დოკუმენტები არეგულირებს შესაბამის ნაწილში და ვრცელდება მომხმარებლის მიერ საიტის გამოყენებაზე. ეს შეთანხმება მოიცავს შემდეგ დოკუმენტებს:

5.10.1. Კონფიდენციალურობის პოლიტიკა;
5.11. 5.10 პუნქტში ჩამოთვლილი ნებისმიერი დოკუმენტი. ეს ხელშეკრულება შეიძლება განახლდეს. ცვლილებები ძალაში შედის საიტზე გამოქვეყნების მომენტიდან.

6. პასუხისმგებლობა

6.1. ნებისმიერი ზარალი, რომელიც მომხმარებელს შეუძლია განიცადოს ამ შეთანხმების ნებისმიერი დებულების განზრახ ან დაუფიქრებელი დარღვევის შემთხვევაში, ისევე როგორც სხვა მომხმარებლის კომუნიკაციებზე არაავტორიზებული წვდომის გამო, არ ანაზღაურდება საიტის ადმინისტრაციის მიერ.

6.2. საიტის ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი:

6.2.1. ფორსმაჟორის გამო ტრანზაქციის შესრულების შეფერხება ან წარუმატებლობა, აგრეთვე სატელეკომუნიკაციო, კომპიუტერული, ელექტრო და სხვა დაკავშირებული სისტემების გაუმართაობის ნებისმიერი შემთხვევა.

6.2.2. გადარიცხვის სისტემების, ბანკების, გადახდის სისტემების მოქმედებები და მათ მუშაობასთან დაკავშირებული შეფერხებები.

6.2.3. საიტის გამართულ ფუნქციონირებას, თუ მომხმარებელს არ გააჩნია მისი გამოყენებისათვის საჭირო ტექნიკური საშუალებები და ასევე არ ეკისრება რაიმე ვალდებულება, მიაწოდოს მომხმარებლებს ასეთი საშუალებები.

7. მომხმარებლის შეთანხმების პირობების დარღვევა

7.1. საიტის ადმინისტრაციას უფლება აქვს გაამჟღავნოს ამ საიტის მომხმარებლის შესახებ შეგროვებული ნებისმიერი ინფორმაცია, თუ გამჟღავნება აუცილებელია გამოძიების ან საჩივრის გამო, საიტის ბოროტად გამოყენებასთან დაკავშირებით, ან გამოავლინოს (იდენტიფიცირება) მომხმარებელი, რომელმაც შეიძლება დაარღვიოს ან ჩაერიოს უფლებებში. საიტის ადმინისტრაციის ან საიტის სხვა მომხმარებლების უფლებების შესახებ.

7.2. საიტის ადმინისტრაციას უფლება აქვს გაამჟღავნოს მომხმარებლის შესახებ ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელსაც საჭიროდ ჩათვლის მოქმედი კანონმდებლობის დებულებების ან სასამართლო გადაწყვეტილებების შესასრულებლად, უზრუნველყოს ამ შეთანხმების პირობების დაცვა, დაიცვას ორგანიზაციის სახელის უფლებები ან უსაფრთხოება. , მომხმარებლები.

7.3. საიტის ადმინისტრაციას უფლება აქვს გაამჟღავნოს ინფორმაცია მომხმარებლის შესახებ, თუ რუსეთის ფედერაციის მოქმედი კანონმდებლობა მოითხოვს ან ნებადართულია ასეთი გამჟღავნება.

7.4. საიტის ადმინისტრაციას უფლება აქვს, მომხმარებლის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, შეწყვიტოს და (ან) დაბლოკოს საიტზე წვდომა, თუ მომხმარებელმა დაარღვია წინამდებარე შეთანხმება ან სხვა დოკუმენტებში მოცემული საიტის გამოყენების პირობები, აგრეთვე იმ შემთხვევაში, თუ საიტის შეწყვეტის ან ტექნიკური გაუმართაობის ან პრობლემის გამო.

7.5. საიტის ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი მომხმარებლის ან მესამე მხარის წინაშე საიტზე წვდომის შეწყვეტის შემთხვევაში მომხმარებლის მიერ წინამდებარე შეთანხმების ნებისმიერი დებულების ან საიტის გამოყენების პირობების შემცველი სხვა დოკუმენტის დარღვევის შემთხვევაში.

8. დავების გადაწყვეტა

8.1. ამ შეთანხმების მხარეებს შორის რაიმე უთანხმოების ან დავის შემთხვევაში სასამართლოში წასვლის წინაპირობაა სარჩელის წარდგენა (წერილობითი წინადადება დავის ნებაყოფლობით გადაწყვეტის შესახებ).

8.2. პრეტენზიის მიმღები, მისი მიღებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში, წერილობით აცნობებს მომჩივანს სარჩელის განხილვის შედეგების შესახებ.

8.3. თუ შეუძლებელია დავის გადაწყვეტა ნებაყოფლობით საფუძველზე, ნებისმიერ მხარეს უფლება აქვს მიმართოს სასამართლოს თავისი უფლებების დასაცავად, რომლებიც მათ მინიჭებული აქვს რუსეთის ფედერაციის მოქმედი კანონმდებლობით.

8.4. ნებისმიერი პრეტენზია საიტის გამოყენების პირობებთან დაკავშირებით უნდა იყოს წარდგენილი პრეტენზიის საფუძვლების წარმოშობის შემდგომ პერიოდში, გარდა კანონით დაცული საიტის მასალების საავტორო უფლებების დაცვისა. ამ პუნქტის დარღვევის შემთხვევაში, ნებისმიერი მოთხოვნა ან საჩივრის მიზეზი ქრება ხანდაზმულობის ვადით.

9. დამატებითი პირობები

9.1. საიტის ადმინისტრაცია არ იღებს მომხმარებლის საპირისპირო შეთავაზებებს წინამდებარე მომხმარებლის შეთანხმების ცვლილებებთან დაკავშირებით.

9.2. საიტზე განთავსებული მომხმარებლის მიმოხილვები არ არის კონფიდენციალური ინფორმაცია და მათი გამოყენება შესაძლებელია საიტის ადმინისტრაციის მიერ შეზღუდვების გარეშე.

9.3. სტატიების სრული კოპირება დასაშვებია მხოლოდ ამ ბლოგის ავტორის წერილობითი ნებართვით. თუ იყენებთ ამ საიტის შინაარსს, აუცილებლად განათავსეთ სტატიის საპირისპირო ბმული, რომელიც ღიაა ინდექსაციისთვის.

ქვემოთ მოცემულია სექციები დამატებითი ინფორმაციით Nicola.top-ის შესახებ:

- საიტის მასალების გამოყენება

- Კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

- ქუქიების პოლიტიკა

- საიტის რუკა

- კონტაქტები

განახლებულია 2022 წლის 18 ივლისს