Კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა - კონფიდენციალურობის პოლიტიკა.

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა და პერსონალური მონაცემების დამუშავება

1. ზოგადი დებულებები

პერსონალური მონაცემების დამუშავების ეს პოლიტიკა შედგენილია 2006 წლის 27 ივლისის ფედერალური კანონის მოთხოვნების შესაბამისად. No 152-FZ "პერსონალური მონაცემების შესახებ" და განსაზღვრავს პერსონალური მონაცემების დამუშავების პროცედურას და ზომებს ალექსეევის ნიკოლაი ალექსანდროვიჩის "Nicola.top" (შემდგომში ოპერატორი) პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.

ოპერატორი თავისი საქმიანობის განსახორციელებლად ყველაზე მნიშვნელოვან მიზანს და პირობას ადგენს ადამიანისა და მოქალაქის უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვას მისი პერსონალური მონაცემების დამუშავებისას, მათ შორის კონფიდენციალურობის, პირადი და ოჯახური საიდუმლოების უფლებების დაცვას. .
ეს ოპერატორის პოლიტიკა პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით (შემდგომში მოიხსენიება როგორც პოლიტიკა) ვრცელდება ყველა ინფორმაციას, რომელიც ოპერატორს შეუძლია მიიღოს ვებსაიტის ვიზიტორების შესახებ https://nicola.top.

2. პოლიტიკაში გამოყენებული ძირითადი ცნებები

 • პერსონალური მონაცემების ავტომატური დამუშავება - პერსონალური მონაცემების დამუშავება კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენებით;
 • პერსონალური მონაცემების დაბლოკვა - პერსონალური მონაცემების დამუშავების დროებითი შეჩერება (თუ დამუშავება აუცილებელი არ არის პერსონალური მონაცემების გასარკვევად);
 • ვებ-გვერდი - გრაფიკული და საინფორმაციო მასალების ნაკრები, ასევე კომპიუტერული პროგრამები და მონაცემთა ბაზები, რომლებიც უზრუნველყოფენ მათ ხელმისაწვდომობას ინტერნეტში, ქსელის მისამართზე https://nicola.top;
 • პერსონალური მონაცემების საინფორმაციო სისტემა - მონაცემთა ბაზებში არსებული პერსონალური მონაცემების ერთობლიობა და საინფორმაციო ტექნოლოგიები და ტექნიკური საშუალებები, რომლებიც უზრუნველყოფენ მათ დამუშავებას;
 • პერსონალური მონაცემების დეპერსონალიზაცია - ქმედებები, რის შედეგადაც შეუძლებელია დამატებითი ინფორმაციის გამოყენების გარეშე პერსონალური მონაცემების საკუთრების დადგენა კონკრეტული მომხმარებლის ან პერსონალური მონაცემების სხვა სუბიექტის მიერ;
 • პერსონალური მონაცემების დამუშავება - ნებისმიერი ქმედება (ოპერაცია) ან მოქმედებების (ოპერაციების) ერთობლიობა, რომელიც შესრულებულია პერსონალური მონაცემებით ავტომატიზაციის ხელსაწყოების გამოყენებით ან მის გარეშე, მათ შორის შეგროვება, ჩაწერა, სისტემატიზაცია, დაგროვება, შენახვა, დაზუსტება (განახლება, შეცვლა), ამოღება. პერსონალური მონაცემების გამოყენება, გადაცემა (გავრცელება, უზრუნველყოფა, წვდომა), დეპერსონალიზაცია, დაბლოკვა, წაშლა, განადგურება;
 • ოპერატორი - სახელმწიფო ორგანო, მუნიციპალური ორგანო, იურიდიული ან ფიზიკური პირი, დამოუკიდებლად ან სხვა პირებთან ერთად, რომელიც ახორციელებს პერსონალური მონაცემების დამუშავებას და (ან) ახორციელებს პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნებს, პერსონალური მონაცემების შემადგენლობას. დამუშავდეს, პერსონალური მონაცემებით შესრულებული ქმედებები (ოპერაციები);
 • პერსონალური მონაცემები - ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც პირდაპირ ან ირიბად ეხება ვებსაიტის კონკრეტულ ან იდენტიფიცირებულ მომხმარებელს https://nicola.top
 • მომხმარებელი - ვებგვერდის ნებისმიერი სტუმარი https://nicola.top;
 • პერსონალური მონაცემების მიწოდება - ქმედებები, რომლებიც მიზნად ისახავს პერსონალური მონაცემების გამჟღავნებას გარკვეული პირისათვის ან პირთა გარკვეული წრისათვის;
 • პერსონალური მონაცემების გავრცელება - ნებისმიერი ქმედება, რომელიც მიზნად ისახავს პერსონალური მონაცემების გამჟღავნებას პირთა განუსაზღვრელი წრისთვის (პერსონალური მონაცემების გადაცემა) ან შეუზღუდავი რაოდენობის პირების პერსონალური მონაცემების გაცნობა, მათ შორის პერსონალური მონაცემების მედიაში გამჟღავნება, ინფორმაციაში განთავსება და სატელეკომუნიკაციო ქსელები ან პერსონალურ მონაცემებზე წვდომის უზრუნველყოფა სხვა გზით;
 • პერსონალური მონაცემების ტრანსსასაზღვრო გადაცემა - პერსონალური მონაცემების გადაცემა უცხო სახელმწიფოს ტერიტორიაზე უცხო სახელმწიფოს ორგანოს, უცხო ფიზიკური ან უცხოური იურიდიული პირისთვის;
 • პერსონალური მონაცემების განადგურება - ნებისმიერი ქმედება, რის შედეგადაც პერსონალური მონაცემები შეუქცევად ნადგურდება პერსონალური მონაცემების საინფორმაციო სისტემაში პერსონალური მონაცემების შინაარსის შემდგომი აღდგენის შეუძლებლობის გამო და (ან) რის შედეგადაც პერსონალური მონაცემების მატერიალური მატარებლები განადგურებულები არიან.

3. ოპერატორს შეუძლია დაამუშავოს მომხმარებლის შემდეგი პერსონალური მონაცემები

 • Სრული სახელი;
 • Ელექტრონული მისამართი;
 • დაბადების წელი, თვე, თარიღი და ადგილი;
 • ფოტოები;
 • საიტი ასევე აგროვებს და ამუშავებს ანონიმურ მონაცემებს ვიზიტორების შესახებ (ქუქიების ჩათვლით) ინტერნეტ სტატისტიკის სერვისების გამოყენებით (Yandex Metrika და Google Analytics და სხვა).
 • ზემოაღნიშნული მონაცემები შემდგომში პოლიტიკის ტექსტში გაერთიანებულია პერსონალური მონაცემების ზოგადი კონცეფციით.

4. პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნები

მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზანია მომხმარებლის ინფორმირება ელექტრონული ფოსტის გაგზავნით; მომხმარებლისთვის ვებსაიტზე არსებულ სერვისებზე, ინფორმაციას ან/და მასალებზე წვდომის უზრუნველყოფა.

ოპერატორს ასევე აქვს უფლება გაუგზავნოს მომხმარებელს შეტყობინებები ახალი პროდუქტებისა და სერვისების, სპეციალური შეთავაზებებისა და სხვადასხვა ღონისძიებების შესახებ. მომხმარებელს ყოველთვის შეუძლია უარი თქვას საინფორმაციო შეტყობინებების მიღებაზე ოპერატორს ელექტრონული ფოსტის გაგზავნით [email protected] შენიშვნით "უარი შეტყობინებებზე ახალი პროდუქტებისა და სერვისების შესახებ და სპეციალური შეთავაზებები".
ინტერნეტ სტატისტიკის სერვისების გამოყენებით შეგროვებული მომხმარებლების უპერსონალური მონაცემები გამოიყენება საიტზე მომხმარებლების ქმედებების შესახებ ინფორმაციის შესაგროვებლად, საიტის ხარისხისა და მისი შინაარსის გასაუმჯობესებლად.

5. პერსონალური მონაცემების დამუშავების სამართლებრივი საფუძველი

ოპერატორი ამუშავებს მომხმარებლის პერსონალურ მონაცემებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი ივსება და/ან იგზავნება მომხმარებლის მიერ დამოუკიდებლად ვებგვერდზე https://nicola.top განთავსებული სპეციალური ფორმების მეშვეობით. შესაბამისი ფორმების შევსებით ან/და მათი პერსონალური მონაცემების ოპერატორისთვის გაგზავნით მომხმარებელი გამოხატავს თანხმობას წინამდებარე პოლიტიკაზე.
ოპერატორი ამუშავებს ანონიმურ მონაცემებს მომხმარებლის შესახებ, თუ ეს დაშვებულია მომხმარებლის ბრაუზერის პარამეტრებში (ჩართულია ქუქიების შენახვა და JavaScript ტექნოლოგიის გამოყენება).

6. პერსონალური მონაცემების შეგროვების, შენახვის, გადაცემის და სხვა სახის დამუშავების პროცედურა

ოპერატორის მიერ დამუშავებული პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოება უზრუნველყოფილია პერსონალური მონაცემების დაცვის სფეროში მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნების სრულად შესასრულებლად აუცილებელი სამართლებრივი, ორგანიზაციული და ტექნიკური ღონისძიებების განხორციელებით.
ოპერატორი უზრუნველყოფს პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოებას და იღებს ყველა შესაძლო ზომას არაუფლებამოსილი პირების პერსონალურ მონაცემებზე წვდომის გამორიცხვის მიზნით.
მომხმარებლის პერსონალური მონაცემები არასოდეს, არავითარ შემთხვევაში არ გადაეცემა მესამე პირებს, გარდა მოქმედი კანონმდებლობის განხორციელებასთან დაკავშირებული შემთხვევებისა.

პერსონალურ მონაცემებში უზუსტობის აღმოჩენის შემთხვევაში, მომხმარებელს შეუძლია დამოუკიდებლად განაახლოს ისინი ოპერატორისთვის შეტყობინების გაგზავნით ოპერატორის ელექტრონული ფოსტის მისამართზე [email protected] მონიშვნით "პერსონალური მონაცემების განახლება".
პერსონალური მონაცემების დამუშავების ვადა შეუზღუდავია. მომხმარებელს შეუძლია ნებისმიერ დროს გააუქმოს თანხმობა პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე ოპერატორის ელფოსტით შეტყობინების გაგზავნით ოპერატორის ელ.ფოსტის მისამართზე [email protected] მონიშვნით "პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე თანხმობის გაუქმება".

7. პერსონალური მონაცემების ტრანსსასაზღვრო გადაცემა

პერსონალური მონაცემების ტრანსსასაზღვრო გადაცემის დაწყებამდე ოპერატორი ვალდებულია დარწმუნდეს, რომ უცხო სახელმწიფო, რომლის ტერიტორიაზეც უნდა განხორციელდეს პერსონალური მონაცემების გადაცემა, უზრუნველყოფს პერსონალური მონაცემების სუბიექტების უფლებების საიმედო დაცვას.
პერსონალური მონაცემების ტრანსსასაზღვრო გადაცემა უცხო სახელმწიფოების ტერიტორიაზე, რომლებიც არ აკმაყოფილებენ ზემოაღნიშნულ მოთხოვნებს, შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს პერსონალური მონაცემების სუბიექტის წერილობითი თანხმობა მისი პერსონალური მონაცემების ტრანსსასაზღვრო გადაცემაზე ან/და. ხელშეკრულების გაფორმება, რომლის მხარეც არის პერსონალური მონაცემების სუბიექტი.

8. დასკვნითი დებულებები

მომხმარებელს შეუძლია მიიღოს ნებისმიერი განმარტება მისი პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით საინტერესო საკითხებზე ოპერატორთან დაკავშირების გზით ელექტრონული ფოსტით [email protected]
ეს დოკუმენტი ასახავს ნებისმიერ ცვლილებას ოპერატორის მიერ პერსონალური მონაცემების დამუშავების პოლიტიკაში. პოლიტიკა მოქმედებს განუსაზღვრელი ვადით, სანამ ის არ შეიცვლება ახალი ვერსიით.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკის მიმდინარე ვერსია თავისუფლად არის ხელმისაწვდომი ინტერნეტში https://nicola.top.

ქვემოთ მოცემულია სექციები დამატებითი ინფორმაციით Nicola.top-ის შესახებ:

- საიტის მასალების გამოყენება

- Მოხმარების პირობები

- ქუქიების პოლიტიკა

- საიტის რუკა

- კონტაქტები