Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi szabályzat – adatvédelmi szabályzat.

Adatvédelmi szabályzat és a személyes adatok kezelése

1. Általános rendelkezések

Ez a személyes adatok feldolgozására vonatkozó szabályzat a 2006. július 27-i szövetségi törvény követelményeivel összhangban készült. No. 152-FZ „A személyes adatokról”, és meghatározza a személyes adatok feldolgozásának eljárását és az Alekseev Nikolai Aleksandrovich „Nicola.top” (a továbbiakban: Üzemeltető) személyes adatainak biztonságát biztosító intézkedéseket.

Az üzemeltető tevékenysége megvalósításának legfontosabb céljául és feltételéül tűzi ki az egyént és az állampolgárt megillető jogok és szabadságok tiszteletben tartását személyes adatainak kezelése során, beleértve a magánélethez, a személyes és családi titkokhoz való jogok védelmét. .
Jelen Üzemeltető személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) minden olyan információra vonatkozik, amelyet az Üzemeltető a https://nicola.top weboldal látogatóiról kaphat.

2. A Házirendben használt alapfogalmak

 • Személyes adatok automatizált feldolgozása - személyes adatok feldolgozása számítógépes technológia használatával;
 • Személyes adatok zárolása - a személyes adatok kezelésének ideiglenes felfüggesztése (kivéve, ha az adatkezelés a személyes adatok tisztázásához szükséges);
 • Weboldal - grafikus és információs anyagok, valamint számítógépes programok és adatbázisok készlete, amelyek biztosítják elérhetőségüket az interneten a https://nicola.top hálózati címen;
 • Személyes adatok információs rendszere - az adatbázisokban található személyes adatok összessége, valamint azok kezelését biztosító információs technológiák és technikai eszközök;
 • Személyes adatok depersonalizálása - olyan tevékenységek, amelyek eredményeként további információk felhasználása nélkül lehetetlen meghatározni a személyes adatok egy adott Felhasználó vagy a személyes adatok más alanya tulajdonjogát;
 • Személyes adatok feldolgozása - minden olyan művelet (művelet) vagy műveletek (műveletek) összessége, amelyeket automatizálási eszközökkel vagy anélkül hajtanak végre személyes adatokkal, ideértve a gyűjtést, rögzítést, rendszerezést, felhalmozást, tárolást, pontosítást (frissítést, módosítást), kinyerést , személyes adatok felhasználása, átadása (terjesztése, biztosítása, hozzáférése), személytelenítése, zárolása, törlése, megsemmisítése;
 • Üzemeltető - olyan állami szerv, önkormányzati szerv, jogi személy vagy magánszemély, aki önállóan vagy más személlyel közösen szervezi és (vagy) végzi a személyes adatok kezelését, valamint meghatározza a személyes adatok kezelésének célját, a személyes adatok összetételét. kezelni kell, a személyes adatokkal végzett műveleteket (műveleteket);
 • Személyes adat - minden olyan információ, amely közvetlenül vagy közvetve kapcsolódik a https://nicola.top webhely egy meghatározott vagy azonosítható Felhasználójához
 • Felhasználó – a https://nicola.top weboldal bármely látogatója;
 • Személyes adatok megadása - olyan tevékenységek, amelyek célja a személyes adatok egy bizonyos személy vagy egy bizonyos köre számára történő felfedése;
 • Személyes adatok terjesztése - minden olyan cselekmény, amelynek célja a személyes adatok határozatlan kör számára történő közlése (személyes adatok továbbítása), vagy korlátlan számú személy személyes adatainak megismerése, ideértve a személyes adatok médiában való nyilvánosságra hozatalát, információban való elhelyezését, ill. távközlési hálózatok vagy személyes adatokhoz való hozzáférés biztosítása bármely más módon;
 • Személyes adatok határokon átnyúló továbbítása - a személyes adatok külföldi állam területére történő továbbítása külföldi állam hatósága, külföldi magánszemély vagy külföldi jogi személy részére;
 • A személyes adatok megsemmisítése - minden olyan tevékenység, amelynek eredményeként a személyes adatok helyrehozhatatlanul megsemmisülnek, és a személyes adatok tartalmának további helyreállítása lehetetlenné válik a személyes adatok információs rendszerében, és (vagy) amelynek eredményeként a személyes adatok anyagi hordozói elpusztulnak.

3. Az Üzemeltető a Felhasználó alábbi személyes adatait kezelheti

 • Teljes név;
 • Email cím;
 • születési év, hónap, dátum és hely;
 • Fényképek;
 • Az oldal ezenkívül anonim adatokat gyűjt és dolgoz fel a látogatókról (beleértve a cookie-kat is) az internetes statisztikai szolgáltatások (Yandex Metrika és Google Analytics és mások) használatával.
 • A fenti adatokat a továbbiakban a Szabályzat szövegében egyesíti a Személyes adatok általános fogalma.

4. A személyes adatok kezelésének céljai

A Felhasználó személyes adatai kezelésének célja a Felhasználó e-mailek küldésével történő tájékoztatása; a Felhasználó hozzáférésének biztosítása a weboldalon található szolgáltatásokhoz, információkhoz és/vagy anyagokhoz.

Az Üzemeltető továbbá jogosult értesítést küldeni a Felhasználónak új termékekről és szolgáltatásokról, akciókról és különböző eseményekről. A Felhasználó bármikor megtagadhatja a tájékoztató üzenetek fogadását az Üzemeltetőnek a [email protected] címre küldött e-mailben „Új termékekről és szolgáltatásokról, különleges ajánlatokról szóló értesítések elutasítása” megjegyzéssel.
Az internetes statisztikai szolgáltatások segítségével gyűjtött Felhasználók személyes adatait arra használjuk, hogy információkat gyűjtsünk a Felhasználók webhelyen végzett tevékenységeiről, javítsuk az oldal minőségét és tartalmát.

5. A személyes adatok kezelésének jogalapja

Az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatait csak akkor kezeli, ha azokat a Felhasználó a https://nicola.top weboldalon található speciális űrlapokon önállóan tölti ki és/vagy küldi el. A Felhasználó a megfelelő űrlapok kitöltésével és/vagy személyes adatainak az Üzemeltető részére történő elküldésével hozzájárul a jelen Szabályzathoz.
Az Üzemeltető a Felhasználóról anonimizált adatokat dolgoz fel, ha ez a Felhasználó böngésző beállításaiban engedélyezett (a cookie-k mentése és a JavaScript technológia használata engedélyezett).

6. A személyes adatok gyűjtésére, tárolására, továbbítására és egyéb feldolgozására vonatkozó eljárás

Az Üzemeltető által kezelt személyes adatok biztonságát a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályok előírásainak maradéktalan teljesítéséhez szükséges jogi, szervezési és technikai intézkedések végrehajtása biztosítja.
Az Üzemeltető gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, és minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy kizárja az illetéktelen személyek személyes adataihoz való hozzáférést.
A Felhasználó személyes adatait soha, semmilyen körülmények között nem adjuk át harmadik félnek, kivéve a vonatkozó jogszabályok végrehajtásával kapcsolatos eseteket.

A személyes adatokban való pontatlanság észlelése esetén a Felhasználó azokat önállóan frissítheti, az Üzemeltető [email protected] e-mail címére „Személyes adatok frissítése” feliratú értesítéssel.
A személyes adatok kezelésének időtartama korlátlan. A Felhasználó a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja az Üzemeltető [email protected] e-mail címére küldött, „Személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonása” megjelöléssel küldött e-mailben.

7. Személyes adatok határokon átnyúló továbbítása

A személyes adatok határokon átnyúló továbbításának megkezdése előtt az üzemeltető köteles megbizonyosodni arról, hogy az a külföldi állam, amelynek területére a személyes adatok továbbítását el kell végezni, megbízható védelmet nyújt a személyes adatok alanyainak jogai számára.
A személyes adatok határokon átnyúló továbbítása a fenti követelményeknek nem megfelelő külföldi államok területén csak akkor hajtható végre, ha a személyes adatok alanya írásban hozzájárul személyes adatainak határokon átnyúló továbbításához és/vagy olyan megállapodás végrehajtása, amelyben a személyes adatok alanya részese.

8. Záró rendelkezések

A Felhasználó a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos érdekeit érintő kérdésekben felvilágosítást kaphat az Üzemeltető [email protected] e-mail címén keresztül.
Ez a dokumentum tükrözi az Üzemeltető személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzatában bekövetkezett változásokat. A szabályzat határozatlan ideig érvényes, amíg új verzióra nem cserélik.
Az Adatvédelmi szabályzat aktuális változata ingyenesen elérhető az interneten a https://nicola.top címen.

Az alábbiakban további információkat talál a Nicola.top oldalról:

A helyszíni anyagok használata

Használati feltételek

Cookie-szabályzat

Oldaltérkép

Kapcsolatok